ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕНА СТОКА

В срок от 7 дни след получаване на стока, поръчана на www.dkstil.com клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия:

1. Запазен добър търговски вид.

2. Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.

3. Запазена оригинална транспортна опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.

При гореизброените случаи транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.

5. Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването й в случай, че доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката.

При гореизброените случаи разходите за връщането на стоката са за сметка на продавача.

Възстановяването на сумата става по банков път в срок от 14 дни от получаването на стоката след като предварително е нужно да ни уведомите по телефон.

Незначителни дефекти, които не оказват съществено неблагоприятно влияние върху възможността за използване на изделията по предназначение, не са основание за искане на връщане или замяна на изделието.

При доставката Получателят подписва приемо-предавателен протокол или товарителница, с което удостоверява приемането на доставената стока без забележки.

  • Получателят е длъжен да прегледа внимателно доставената стока в момента на получаването й.
  •   При наличието на забележки и/или видими дефекти по доставената стока, същите следва да бъдат отразени в приемо-предавателния протокол или в товарителницата.
  •  Ако клиента не  прегледа стоката при нейното получаване и  впоследствие се окаже,  че стоката е повредена  при транспортиране, изделието НЕ подлежи на рекламационно обслужване.
Потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за Рекламации: гр. София, ж.к. Люлин, ул. Петър Дертлиев 649.
Срокът на търговска гаранция, който фирма „Фърничър ДК Стайл“ ЕООД  предоставя е както следва:

12 (дванадесет) месеца за амортисьор и механизъм на офис и бар столове
2 (два) месеца за кожата на офис и бар столове и маси

10 (десет) дни от датата на покупка за явни фабрични дефекти или евентуална липса на детайли.

Предоставяната търговска гаранция, не се отнася за стъклени плотове и елементи на маси и столове, освен в случай на доказан фабричен дефект на стъклените плоскости.

Елементи/Детайли/, които не се покриват от гаранцията

Дървени части, пластмаси,ратан,текстил, колелца и основи

Срокът на търговска гаранция започва да тече от датата на закупуване на съответното изделие, удостоверена с надлежен документ за продажба- фактура или фискален бон.

Съгласно условията на търговската гаранция на замяна подлежат само елементите с производствен дефект, а не изделията в цялост. Ако по време на гаранционния период се извърши сервизно обслужване, периодът на валидност на гаранцията на артикула и поставените нови части не се удължава- чл 115 ал 2

Условия за валидност на търговската гаранция:

а) Гаранцията е валидна само в случай, че са спазени всички условия и изисквания за безопасно транспортиране на изделието и монтаж, съгласно схемата за сглобяване.

б) Гаранцията е валидна само в случай, че изделието е било употребявано по предназначение, в подходяща за материалните му характеристики атмосферна и заобикаляща го среда, с изискуемото внимание и отношение към елементите му и разумна грижа на добър стопанин, проявена и по отношение на съхранението, което да е съобразено с физическите характеристики на материалите, от които е изработено.

в) Когато става дума за явни фабрични дефекти или евентуална липса на детайли от изделието, установени при разопаковане, същите следва да бъдат предявени не по- късно от 10 дни от датата на покупка.

Търговската гаранция отпада и претенциите не подлежат на удовлетворяване при следните случаи:

а) когато изделието е било ремонтирано, преработвано, модифицирано или по него са били подменяни части или елементи от лица без надлежно упълномощаване от „Фърничър ДК Стайл“ ЕООД

б) когато изделието е било увредено в резултат от неправилно сглобяване или разглобяване, несъобразено механично натоварване или пренатоварване (независимо дали в сглобено или несглобено/пакетирано състояние), несъобразено с характеристиките на изделието преместване или транспортиране

в) когато изделието е било изложено на влага или екстремни температурни условия и разлики, други екстремни условия на околната среда, на корозия или окисляване

г) когато изделието е било замърсявано или излагано на вредно за него влияние на храни, течности, химически продукти, отоплителни уреди и други стредства, когато изделието е почиствано по неподходящ начин или с неподходящи препарати.

д) Гаранцията не покрива нормално износване, нарязване и издраскване както и повреди, възникнали вследствие умишлени или непредпазливи действия или бездействия

е) когато изделието е увредено в резултат на механична интервенция, независимо от характера и произхода й

Предявяване на рекламация се извършва пред търговеца като се посочва предмета и основанието за рекламация. При предявяването й, потребителят следва да представи изделието и опаковката му, касова бележка или фактура, удостоверяваща покупката на рекламираното изделие, протоколи, актове или други документи, удостоверяващи несъответствието на стоката с договореното, други документи, обосноваващи претендираната рекламация по основание.

Компетентен представител на „Фърничър ДК Стайл“ ЕООД извършва надлежен и обстоен оглед на рекламираното изделие и съобразно фактическото му състояние, изискванията на закона и настоящите гаранционни условия формира становище.

В случай че,  изделието подлежи на рекламационно обслужване,

“Фърничър ДК СТАЙЛ ” ЕООД е длъжно да я приведе в съответствие с договора за продажба, като привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

X